Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden

GratisVerhuisOffertes.be besteedt erg veel zorg aan de inhoud van de verspreide informatie. GratisVerhuisOffertes.be biedt echter geen enkele garantie dat de informatie op deze site exact, volledig en betrouwbaar is, en dat ze wordt bijgewerkt.

GratisVerhuisOffertes.be is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen van de dienst en de gevolgen die daaruit voor de gebruiker en elke derde kunnen voortvloeien.

GratisVerhuisOffertes.be is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, of tijdelijk of permanent incident die de gegevens of de hardware van de gebruiker zouden ondervinden, terwijl die laatste naar de website surft of doorheen de pagina’s ervan bladert, of meer algemeen tijdens de doorgifte van de bestanden en de computerprogramma’s waarmee op zijn ontvangstapparatuur de website wordt samengesteld. In het bijzonder is GratisVerhuisOffertes.be niet aansprakelijk voor de eventuele doorgifte van virussen via zijn website.

GratisVerhuisOffertes.be is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in zijn informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. GratisVerhuisOffertes.be wijst iedere aansprakelijkheid af, onder andere voor de plundering van gegevens die uit een inbraak in zijn informaticasystemen zou kunnen volgen. GratisVerhuisOffertes.be wendt echter de nodige middelen aan om ongeoorloofde inbraken te voorkomen.

Geen enkele werkingsfout kan tot enige vorm van financiƫle compensatie leiden.

Het is mogelijk dat GratisVerhuisOffertes.be een hyperlink aanlegt naar een andere website die voor de gebruiker interessant zou kunnen zijn. Deze hyperlink is echter louter informatief. GratisVerhuisOffertes.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van die website, noch waarvoor die zou kunnen worden gebruikt.

Privacy

Wij respecteren en beschermen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze dienst stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in de beveiligde databanken van Rackspace en worden aangewend om u de gevraagde informatie en meer precies gratis verhuisoffertes te verschaffen.
Met uitzondering van de door u ingevulde gegevens op het aanvraagformulier voor het bekomen van gratis verhuisoffertes en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens enkel aan aangesloten verhuisbedrijven overgemaakt worden en niet aan derden worden overgemaakt voor commerciƫle doeleinden. Indien u niet wenst dat uw postadres overgemaakt wordt aan derden, vul dan het aanvraagformulier tot het bekomen van gratis verhuisoffertes niet in.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de B.V. SkyDreams, Godebaldkwartier 371 te 3511 DT Utrecht, Nederland. U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen en dat allemaal gratis. Het volstaat SkyDreams B.V. te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via email aan info[@]skydreams.com.

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.

Copyright Gratisverhuisoffertes.be
Alle rechten voorbehouden